S. A. Prahl, D. G. Fischer, D. D. Duncan, J. Opt. Soc. Am. A, 26, 1533-1543 (2009).

prahl09c.pdf (479 k)

prahl09c.bib