U. S. Sathyam, S. A. Prahl, J. Biomed. Opt., 2, 251-261 (1997).

sathyam97b.pdf (18292 k)

sathyam97b.bib