aiki

Home

Talk

Tohei

Shokushu

Prev Quote

Next Quote

The subconscious
The subconscious mind acts as a storehouse of knowledge and past experiences. The materials stored in the subconscious mind form the conscious mind.

Henceforth let us cease putting any minus material into the subconscious. Let us always extend plus ki and live our lives with a positive attitude.Koichi Tohei

Copyright © Ki no Kenkyukai (Ki Society International)