aiki

Home

Talk

Tohei

Shokushu

Prev Quote

Next Quote

Four major principles to unify mind and body
  • Keep one point
  • Relax completely
  • Keep weight underside
  • Extend ki


Koichi Tohei

Copyright © Ki no Kenkyukai (Ki Society International)