aiki

Home

Talk

All Doka

Next Doka

Prev Doka

O'Sensei

Pre WWII

Post WWII

Doka 6
Blend the ki within the self (ki-musubi)
Stand erect in the very center
Polish the spirit
mind (kokoro)
"The Way of the Mountain Echo".


Morihei Ueshiba, Post WW II.

(Edited by Seiseki Abe under the supervision of Kisshomaru Ueshiba.)